„СЕДЕФ“ е на път да стане лидер в производството на локум и желирани бонбони на територията на Сърбия, което ще се постигне с непрекъснато усъвършенстване на продуктите чрез система за управление за безопасност на храните и система за управление на хигиената и концепцията на HACCP, основано на изискванията на стандарт FSSC 22000:2010 (ISO/TS 22002:2009), ISO 22000:2005, както и с изпълнението на изискванията, потребностите и очакванията на купувачите и потребителите, поставяйки особен акцент на здравословното качество на продуктите.

Желаем да постигнем , запазим и увеличим лидерска позиция на пазара в Сърбия и производството на локум и желирани бонбони, като зачитаме следните принципи :

 Удовлетворение на купувачите и потребителите на „СЕДЕФ“

 Изграждане и подсилване на партньорските връзки с доставчиците, чрез взаимно решаване на проблемите, размяна на знания и умения, подобрения на качеството и безопасността на производството и обслужването

 Развитие на културата на организиране, което е установено с общи норми и стойности, както и начинът по който служителите работят в екип (предаване на стойности, знания и информация), за да можем да бъдем подготвени във всеки един момент да отговорим на нуждите на купувачите и потребителите

 Профилактична употреба на методите за безопасност и управление на хигиената и HACCP

 Индивидуално отношение към способностите на служителите и системно инвестиране

в тяхното развитие

 Създаване на допълнителни условия от собствениците, чрез намаляване на разходите и увеличаване ефективността на работа

 Спазване на кодексите, законите, правилниците и стандартите, които се отнасят за производството и процеса на цялата верига

 Проследяване и употреба на съвременните знания и технологии в производството на локум и желирани бонбони, които са насочени към подобряване процеса на работа и осигуряване здравословно безопасни продукти

 Системно поддържане на хигиената на служителите и на производствения път, с прилагането на добри хигиенски практики.

Всички служители са задължени да извършват дейността си в съответствие със стандарт

FSSC 22000:2010 (ISO/TS 22002:2009), ISO 22000:2005 и концепцията на HACCP основана

на специфичните изисквания на Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969, REV.4-

2003 и чрез непрекъснато подобряване на тяхната ефективност, с цел постигане

задачите на Политиката за безопасност на производството.